Dedicata a Suor Daniela (Carmelitana)

 

 

Vinticinq agn adès ghè pasat                              E l’è a té che st’an gh’em pensàat,

da cal dé che t’em salüdat                                 dopo es vignit lée a truat

dopo Mes’alta ta set partìda                               prope perchè

per an gran viac, gnanche luntà,                        dete da té

dato che a Lod t’èm cumpagnaat.                      gh’è ‘n pustesì per ognù da nötre.

 

Pasat n’ quai agn,                                              Te ta ma seguét co’ gl’urasiù                

per cunfermà la tò vucasiù,                                an da chei dé che ghé i bùfù,

a Valmadonna sem ritruat                                  n’ quai penseer,

per festegià la to prufesiù,                                 an po’ greef da purtà

ansema al Vescof an prucesiù.                           pǜtost che an malat an po’ trebulàt.

 

E amò adès, sùcet che ogni tant                          E n’ quai ölta ghè capitat,

vegnem fin lé a saludaat,                                    che quand sèm pö andu giraas,

ci e an priat, o col priost,                                    per andaghem föra t’al fém saì,

an chei agn che, ben cinq                                   e sèm sicür che lé ‘n Cùnvent

nem cambiat.                                                     ghè ‘na porta érta vers al Ciel.

 

L’è an sentiment an fùnt al còr,                            Ta racumandém con töt al còr

da tòc’ chei che i ta cugnusida                              quand che ta parlet co’l Signür,

e che mia sempre i ta capida,                               diga an quai ölte

per la to éta,                                                       da chei da Sestén

ise da fadiga.                                                      e che al benedésé töta la zént.

 

Adès ta disem che a Sestén

l’è tradisiù,

n’a ölta à l’an per precisiù,

da festegià ǜ dal paìs

che ‘l sa distint per n’ quai resù.                           Rocco Agnese – Settembre 2014

Crema - CR