“I  chisulì  da  Marizèla”

 

 

Se fìf i brài, v 'an cünte sö öna bèla:

l 'è la stòria dai chisói da Marizèla.

 

Sìem an bàl cón l'ültima sfurnàda da turtèi,

e  i'è spuntàt söl tàol: Signùr che bèi!

Argü ' l gh'a dét: I pàr le bàle dai camèi!

- Ma tàs an pó, fà cìto!

Ot fàga saì a töi che ta gh'ét vést l'Egìto? -

 

Dópo ‘na fraze isé credìem che la ga fös restàda màl

' nvéce sìem an piéno carneàl,

cuzé tra bàle e balutìne

' n dan münüt ga sèm andàt an fìne.

Ohé, gh'è  'n gir cèrte buchìne.....

 

Gh'èm fàt da töt pèr vìga la ricèta,

ma la m' ha respundìt:

“gh'è dentre óle da gúmbet e tànta léngua s-cèta”

Sèm restàt  lé cumè 'n limù schisàt,

gh'èm mès al trögn, sèm tiràt an bànda

e gh'èm fàt fèsta a le latüghe da Iolanda.

 

Sif ‘stat brài, va l'hó cüntada bèla:

l'è la ricèta dai chisói da Marizèla....    

 

 

 

                                                                                            Alberto Geroldi (2000)

Crema - CR