“L'altra opinione”

 

An quài dé fà, sö 'n giurnàl *

gh'éra ‘ na nutìsia da chèle che fà màl.

Oh Dio, püsé che màl la fàa spürì,

la dizìa: “Chèi da Sestén i'è bù dóma a durmì!”

“Quartiere dormitorio, nulla di intellettuale”.

Töte fandònie, töte gròse bàle!!!

I la sà mìa che 'n vìa Brunelli an càza Riboli-Maffèi

gh'è 'l “centro culturale” dài turtèi?

 

Sachèle da farìna, óf e brànche d'amarèt

e cünta gnént se pióf  e se fà frèt:

le nòste dóne, ma che bèl spetàcol,

'ntànt che le 'nfarìna le tìra 'n bàl l' uràcol,

cón an mà la pàsta, töte 'ntùrne al tàol

le na sà öna pègio dal diàol.

Ma 'n mès al pié, basìle e matarèi

spùnta fóra i chìli da turtèi.

 

E i'òm se fài?

Gh'è dóma trì pistóla a fa fadìga:

dù che i’a ‘mpìena e vü che i’a spisìga.

 

Cón chèst a fà i turtèi ga ól mìa ‘na gràn cültüra

e gnànche ‘na gràn scénsa,

bàsta ìga òia e pó tànta pasiénsa.

Però pitòst da gnént l'è mèi pitòst

isé pàghem i dèbet dal preòst.                     

 

 

                                                                          Alberto Geroldi (1999)

 

* L’Opinione

Crema - CR